| ویکی پدیا فارسی

 

..........................چرا صلیب؟......................

تمامی تعالیم کتاب مقدس به مرگ مسیح اشاره می کنند. تمرکز اصلی پیام کتاب مقدس بر زندگی کامل، تعالیم بی نظیر، و یا قدرت معجزه آسای او نیست. 
همه اینها مهم هستند، ولی عیسی به این جهان آمد تا بمیرد. 
چه چیزی مرگ او را تا به این حد مهم می گرداند؟ 
جواب این سوال را بدین شکل می توان داد:
او در مقام جانشین، گناه را به خود حمل کرد ودر مقام منجی مرد.
1. عیسی در مقام جانشین.
این محبت خدا را نشان می دهد. 
همه گناهکاران در برابر قانون مقدس خدا مقصر، 
گمشده و درمانده اند و برای هر گناهی که مرتکب شده اند، 
باید مجازات گردند.
چگونه می توان از خشم مقدس خداوند رست؟ 
کتاب مقدس به این سوال چنین جواب می دهد: 
خدامحبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد: 
وقتی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. 
بخشی از نقشه رهایی بخش خدای پسر این بود که داوطلبانه جای گناهکاران را بگیرد و مجازات عادلانه خدا را به جهت گناهانی که دارند، او متحمل شود. 
پسر بیگناه خدا با اراده خود رنج کشید و برای آنها مرد، 
پارسایی برای بدکاران.
2. عیسی در مقام حامل گناه.
این قدوسیت خدا را نشان می دهد. 
هیچ چیز”جعلی” در مورد مرگ مسیح وجود نداشت. 
مجازات گناه دیگران توسط پسر بی گناه خدا به طور کامل ادا شد. 
عیسی همانطور که بر صلیب آویزان بود، فریاد زد: 
“خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشتی؟” 
در آن لحظه سخت خدای پدر به پسر خود پشت نمود. 
عیسی در آن لحظات مجازات جدایی از خدا را تحمل می کرد.
ببینید این مطلب چگونه قدوسیت کامل خدا را نشان می دهد.
همه گناهان، یک به یک باید مجازات شوند. 
و زمانی که عیسی جای گناهکاران را گرفت، 
همانند کسی که مسئول گناهان باشد، 
می بایست برای هر یک از آنها جواب پس می داد. 
مجازات مرگ دو جانبه گناهکاران را کسی متحمل می شد که تنها انسان کامل روی زمین به حساب می آمد.
3. عیسی در مقام نجات دهنده.
این قدرت خدا را نشان می دهد. 
سه روز بعد از مرگ خود و با رستاخیز از میان مردگان، 
عیسی به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد. 
او با دلایل بسیارثابت کرد که زنده شده است و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد.
در زنده کردن عیسی از مردگان، خدا به شکلی پر قدرت نشان داد که مرگ او را به جای گناهکاران به عنوان بهای کامل و کافی مجازات گناه پذیرفته است و این بنیادی است که بر اساس آن به همه محکومین بخشش کامل و مجانی ارائه می دهد؛ 
به کسانی که محکوم بودند تا ابدیت را در جهنم سر کنند.
اما چگونه همه اینها شما را شامل می گردد؟ 
چگونه می توانید با خدا در رابطه ای درست قرار گیرید؟ 
چگونه مسیح می تواند نجات دهنده شما شود؟
دوست عزیز امروز شما هم می توانید عیسی مسیح را به عنوان ؛ 
عیسی در مقام جانشین ، 
در مقام حامل گناه و در مقام نجات دهنده بپذیری
فقط کافی است که به حضور خدا صدای خود را بلند کنی و از او بخواهی که تو را نجات بخشد
آیات مربوط:
رومیان 5 : 8 ؛ 1پطرس : 3 : 18 ؛ مرقس 15: 34
رومیان 1 : 4 ؛ اعمال 1 : 3 ؛ رومیان 6 : 9